ALGEMENE VOORWAARDEN 


Pedicure Nicole staat garant voor een professionele werkwijze. Deze werkwijze houdt rekening met onderstaande Algemene voorwaarden die in grote lijnen overeenkomt met de Algemene Leveringsvoorwaarden van de Uiterlijke Verzorgingsbranche, AV CZ/90 december 2009, welke zijn gedeponeerd bij de Sociaal Economische Raad (SER) en per 1 januari 2010 van kracht is geworden. 

    1. Algemeen 

 

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicure Nicole en een cliënt waarop Pedicure Nicole deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
2. Een overeenkomst komt tot stand nadat de cliënt gevraagd heeft om een behandeling en Pedicure Nicole aangegeven heeft die behandeling uit te zullen voeren.
 
    2. Diensten

 

1. Pedicure Nicole staat ervoor in dat de door haar verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst, dat de werkzaamheden worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming is met de eisen van goed en zorgvuldig vakmanschap én met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen volgens de richtlijnen van de H.A.M. (Hygiëne, Arbo en Milieu) en de branchecode, uitgegeven door het HBA. 
2. Pedicure Nicole licht de cliënt in over de aard en omvang van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling. Pedicure Nicole vraagt de cliënt naar informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren. 
3. Pedicure Nicole acht zich verplicht te werken volgens de geldende wet en regelgeving en stand der techniek, zoals deze onder andere zijn neerslag vindt in de ter zake geldende branchecode, uitgegeven door het HBA. 
4. Pedicure Nicole zal geen handeling verrichten die buiten haar beroepscompetenties valt. 
5. Pedicure Nicole is gerechtigd om de werkzaamheden, ongeacht de reden, door derden te laten verrichten, mits de cliënt hiermee akkoord gaat. Is dit niet het geval, dan is de cliënt gerechtigd de afspraak zonder enige kosten te annuleren. 
6. Pedicure Nicole is te allen tijde gerechtigd, ongeacht de reden, een behandeling of levering van producten te weigeren. 

   

 

 

 

 

 

3. Afspraken

 

1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak, aan Pedicure Nicole melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Pedicure Nicole daarvoor het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.
2. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Pedicure Nicole de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. 
3. Pedicure Nicole zal overmacht, mits redelijk aantoonbaar, in acht nemen en deze niet in rekening brengen. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt: “van overmacht is sprake als het gaat om abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden”. 

    4. Ambulant

 

1. Indien een behandeling bij de cliënt thuis plaatsvindt dient de cliënt zorg te dragen voor voldoende ruimte en de door de Pedicure Nicole gevraagde faciliteiten beschikbaar te stellen die nodig zijn om een goede behandeling mogelijk te maken. Tevens dient de cliënt te zorgen voor een zo hygiënisch mogelijke omgeving. 
Indien de cliënt deze normen niet of onvoldoende nakomt is Pedicure Nicole gerechtigd de behandeling te weigeren, dan wel te staken en het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening te brengen. 
2. Indien niet wordt opengedaan en daardoor de behandeling niet kan plaats vinden, worden alsnog alle kosten in rekening gebracht en volgt er een factuur die men binnen het wettelijk gestelde termijn van 30 dagen dient te voldoen. 

    5. Tarieven en betaling

 

1. Pedicure Nicole vermeldt alle tarieven van behandelingen op de website en zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn vrijgesteld van BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. Eventuele prijswijzigingen worden in de praktijkruimte en op de website tijdig kenbaar gemaakt.
2. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. 
3. Indien er sprake is van facturering, dient deze, mits anders schriftelijk is overeengekomen, binnen de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen volledig te zijn voldaan. Tot dan blijven de geleverde producten en goederen eigendom van Pedicure Nicole. 


 

 

 

    6. Persoonsgegevens & privacy

 

1. De cliënt voorziet voor de eerste behandeling Pedicure Nicole van alle gegevens, welke voor Pedicure Nicole relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening. 
2. Pedicure Nicole neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een beveiligd geautomatiseerd systeem, en behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 
3. Pedicure Nicole zal gegevens van de cliënt gebruiken binnen de eigen praktijk. Uitsluitend met instemming van de cliënt kan Pedicure Nicole behandelgegevens ter beschikking stellen aan de huisarts of medisch specialist indien van toepassing. 
4. Eigen persoons- en behandelgegevens zijn ten allen tijde in te zien door de cliënt. 

    7. Geheimhouding

 

1. Pedicure Nicole verplicht zich, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, tot geheimhouding van het medisch dossier en alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld aan Pedicure Nicole.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pedicure Nicole verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. 

    8. Aansprakelijkheid

 

1. Pedicure Nicole is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door onjuiste en/of onvolledige verstrekte informatie door de cliënt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. 
2. Pedicure Nicole is niet aansprakelijk voor beschadiging of vermissing van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk. 
3. Pedicure Nicole is tegenover de cliënt aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan Pedicure Nicole of een persoon in zijn dienst dan wel stagiaire is toe te rekenen. De bedrijfsaansprakelijkheid bedraagt, in geval van verwijtbaar (letsel)schade, ten hoogste € 2.500.000,00 per gebeurtenis. 
4. De cliënt is tegenover Pedicure Nicole aansprakelijk voor door Pedicure Nicole geleden schade die door een aan de cliënt toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt. 

    9. Klachten

 

1. Indien de cliënt een klacht heeft over een product dan wel een klacht heeft over, of ten gevolge van, een behandeling, moet deze zo spoedig mogelijk contact met Pedicure Nicole opnemen, zodat deze adequaat kan handelen door eventuele vervanging van het product, een eventuele vervolgafspraak of een doorverwijzing. 
Te lang wachten met de klacht kan nadelige gevolgen hebben voor de bewijspositie van de cliënt. 
2. Pedicure Nicole dient klachten afdoende te onderzoeken. Pedicure Nicole zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. 
3. Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan De Geschillencommissie. 

    10. Geschillenregeling

 

Pedicure Nicole is via ProVoet aangesloten bij De Geschillencommissie voor de uiterlijke verzorgingsbranche. 
1. Geschillen tussen cliënt en Pedicure Nicole over de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomsten, kunnen zowel door de cliënt als door Pedicure Nicole aanhangig worden gemaakt bij De Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl). 
2. Een geschil wordt door De Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de cliënt zijn klacht eerst bij Pedicure Nicole heeft ingediend. 
3. Nadat de klacht bij Pedicure Nicole is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij De Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt. 
4. Wanneer de cliënt een geschil aanhangig maakt bij De Geschillencommissie, is Pedicure Nicole aan deze keuze gebonden. Indien Pedicure Nicole een geschil aanhangig wil maken bij De Geschillencommissie, moet zij de cliënt vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. 
Pedicure Nicole dient daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. 
5. De beslissingen van De Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wegen van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. 

    11. Garantie op producten en behandelingen

 

1. Pedicure Nicole geeft de cliënt tot 7 dagen na aankoop garantie op de producten en behandelingen. Deze garantie vervalt indien: 
- De cliënt de adviezen van Pedicure Nicole omtrent het product of behandeling niet heeft opgevolgd. 
- De cliënt producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt. 
- Het product dusdanig is beschadigd of is verbruikt dat deze niet meer terug te nemen is. 
Dit uitsluitend te beoordelen door Pedicure Nicole zelf. 

    12. Beschadiging en diefstal

 

1. Pedicure Nicole heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
2. Pedicure Nicole meldt diefstal altijd en zonder enige uitzondering bij de politie.

    13. Gedrag

 

1. De cliënt behoort zich in- en rond de praktijk volgens algemeen aanvaarde normen te gedragen. Huisdieren zijn in de behandelruimten niet toegestaan. In het hele pand geldt een rookverbod.
2. De behandelruimte is uitsluitend toegankelijk na toestemming van Pedicure Nicole. 
3. Indien een cliënt, na herhaaldelijke waarschuwingen, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicure Nicole het recht de cliënt de toegang tot het pand te weigeren of te ontzeggen, zonder opgaaf van reden. 

    14. Nakomingsgarantie

 

1. ProVoet (de brancheorganisatie waar Pedicure Nicole bij is aangesloten) staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan, ter toetsing aan de rechter voor te leggen. 
Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. 
2. Tot maximaal een bedrag van € 7500,00 per bindend advies, wordt dit bedrag door ANBOS, ANKO of ProVoet aan de cliënt uitgekeerd. Bij bedragen groter dan € 7500,00 per bindend advies, wordt de cliënt dit bedrag uitgekeerd en voor het meerdere wordt de cliënt 
aangeboden zijn vordering aan ANBOS, ANKO of ProVoet over te dragen, waarna deze organisatie op eigen naam de betaling daarvan in recht zal vragen ter voldoening aan de cliënt.
3. ANBOS, ANKO of ProVoet verschaffen geen nakomingsgarantie indien, voordat ten behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door de cliënt is voldaan aan de daartoe bepaalde formele innamevereisten (betaling klachtengeld, retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting), van één van de volgende situaties sprake is:
- Aan het lid is surseance van betaling verleend.
- Het lid is failliet verklaard.
- De bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan ANBOS, ANKO of ProVoet aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk beëindigd zijn.

    15. Recht

 

1. Op elke overeenkomst tussen Pedicure Nicole en de cliënt is, voor zover deze algemene voorwaarden niet voorziet, het Nederlandse recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. 
2. Uitsluitend de rechter van de arrondissementsrechtbank waar Heerenveen onder valt en De Geschillencommissie is bevoegd om van geschillen kennis te nemen. 


 

 

 

    16. Slotbepaling

 

1. Van toepassing is steeds de laatste versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst. 
De laatste versie staat altijd ter inzage op de website van Allcare4feet